Ahlmark Lines A.-B. har utsett Peter Anderson till vice VD

Ahlmark Lines A.-B. har utsett Peter Anderson till vice VD. Peter Anderson kvarstår i sin befattning som VD i Jönsson Novabolagen AB och Becoship AB.

Peter Anderson kommer att ansvara för den kommersiella och operativa verksamheten.

Organisationsförändringen kommer att innebära avsevärd kundnytta genom ett effektivare utnyttjande av rederikoncernens samlade resurser och att samarbetet mellan koncernbolagen ytterligare stärks.